ورد مقاله بررسی , تحلیل و بهینه سازی تقویت کننده فرکانس بالای کم نویز

(کارشناسی ارشد الکترونیک)

ورد مقاله 20 ص

+

pdf 20 صفحه

چکیده:
تقویت کنندهای کم نویز و کم توان تقریبا در تمامی مدارات گیرنده مخابراتی مورد استفاده دارند. تاثیر قابل توجه نویز اولین طبقه مدارات گیرنده مخابراتی بر کیفیت کل سیستم امری بدیهی است. بهره مناسب , نویز کم و توان مصرفی اندک را میتوان از قابلیتهای مهم اولین طبقه یک گیرنده رادیویی دانست.


 در این مقاله ما یک مدار تقویت کننده کم نویز و کم توان را برای باند فرکانسی 2-6 GHZ معرفی میکنیم و تکنیکهای خودبایاس و کاهش مصرف جریان را در مدار آن بررسی نموده و نتایج محاسبات با شبیه سازی را مقایسه خواهیم نمود. در ادامه مدار معرفی شده را بهینه سازی نموده و با اعمال تغییرات سخت افزاری پارامترهای حاصله را با مراحل قبلی مقایسه خواهیم کرد.

کلمات کلیدی: LNA , Noise , Low Power , SFBBر

تشریح مدار:

طرح کلی مدار LNA را که شامل سه مدار است در شکل 1 مشاهده میکنید. قسمت اول که شامل ترانزیستورهای Mpو Mn میباشد

 

توضیحات بیشتر - دانلود

مدار خودبایاس :

دلیل مصرف بسیار کم توان در مدار LNA معرفی شده استفاده از مدار Self Forward Body Biasمی باشد.

طرح اصلی تقویت کننده کم نویز و کم توان:

در شکل 7 مدار کامل تقویت کننده کم نویز و کم توان طرح شده را ملاحظه می کنید . تکنولوژی ترانزیستورهای بکار گرفته شده 0.18µm می باشد. پهنای باند مورد نظر مدار 2 – 6 GHZبوده است. خازنهای Cb1 , C1 , C3 , Cb2 از نوع کوپلاژ بوده و ارتباط سیگنال ac را بین قسمتهای مختلف مدار را برقرار میکنند.

شبیه سازی مدار و بررسی نتایج:

برای شبیه سازی مدار مورد اشاره , ما از نرم افزار ADS2009 استفاده کرده ایم. ابتدا با استفاده از جدول شماره دو مندرج در صفحه ششم متن مقاله , که در آن مقادیر المانهای مورد استفاده درج شده است , مدار را در نرم افزار طراحی میکنیم. طرح مدار کشیده شده در نرم افزار ADS را در شکل 12 مشاهده میکنید.

بهینه سازی مدار:

دریافت نتایج بهتر از مدار طرح شده با شرط مصرف توان مساوی لحاظ شده است. مسلما برای دریافت گین مورد انتظار از همان مدار ,کم کردن توان