تصاحب زمین های بیت المال در سبزوار به نام آموزش به کام ویژه خواران!

تصاحب زمین های بیت المال در سبزوار به نام آموزش به کام ویژه خوران! - دانشگاه حکیم سبزواری - علی اکبر ملکی - بصیرت خوشاب 22

بازدیدها: 552

بنا بر شواهد موجود و به گفته برخی از مسئولان شهرستان سبزوار در حالی ساخت منازل مسکونی در زمین های بیت المال با کاربری اموزشی در دانشگاه حکیم سبزواری به نفع اشخاص ویژه در حال انجام است که با ورود شورای حفظ حقوق بیت المال در سبزوار به این تخلف آشکار و تشکیل پرونده قضایی و دستور مسئولان قضایی این پروژه متوقف شده است.
با ورود دستگاه قضایی به این تخلف بزرگ برای جلوگیری از تضییع اموال بیت المال و پاک کردن این لکه ننگ بزرگ از پیشانی سبزوار مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری تا پایان سال 1401 فرصت خواسته اند تا از هیات وزیران در دولت رییسی که سردمدار مبارزه با فساد است مجوزی برای تصاحب زمین های بیت المال با ویژه خواری به نفع اشخاص کسب کنند.

ساخت منزل سازمانی برای اساتید پروازی و انحراف از مسیر

ذبیح الله آرمین از اعضای شورای اسلامی سبزوار در گفتگو با بصیرت خوشاب گفت: در دولت آقای خاتمی هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری برای اقامت اساتید پروازی دانشگاه حکیم مصوبه ای را تصویب می کنند که در این دانشگاه با ساخت منازل سازمانی ساکن شوند و یا در روزهای تدریس در سبزوار محلی برای استراحت داشته باشند و بعد از بازنشستگی این منازل به دانشگاه برگردد.

وی افزود: مشابه طرح دانشگاه حکیم سبزواری در دانشگاههای بیرجند و مشهد نیز همزمان مانند این مصوبه اجرا شد.

آرمین اضافه کرد: در دانشگاه مشهد خانه های سازمانی ساخته شد و در اختیار دانشگاه قرار گرفت ولی در سبزوار بعد از شروع ساخت منازل را به اشخاص واگذار کرده اند که تخلف آشکار است.

وی با بیان اینکه هیچ منعی برای واگذاری زمین و ساخت خانه برای اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم در بیرون از این دانشگاه وجود ندارد ولی چرا باید از زمین های ملی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری که برای توسعه علمی کشور در آینده در نظر گرفته شده و مربوط به آیندگان این کشور است برای رفاه چند نفر به آنان هزینه شود، افزود: در این رابطه جلسات مختلفی تا کنون در دانشگاه برگزار شده است ولی مسئولان هیچ جواب منطقی در این رابطه نداده اند و کسی پاسخگو نیست.

ساخت بیش از 350 واحد مسکونی برای 253 استاد و دانشیار!

آرمین در پاسخ به سوالات خبرنگار سبزوار درباره اینکه اگر قرار بوده این منازل به اساتید دانشگاهی واگذار شود چرا بیش از 350 واحد مسکونی در زمین های آموزشی و بیت المال به نام 13 استاد تمام، 98 دانشیار و 142 استادیار حکیم سبزواری که جمع آنها 253 تا است به عنوان ملک شخصی ساخته شده و بقیه منازل مربوط به چه کسانی است و در پاسخ به اینکه این اساتید بعد از ترک سبزوار یا فوت آنها بعد از بازنشستگی وضعیت ملکی خانه ها در داخل دانشگاه حکیم به چه صورتی است گفت: منازل ساخته شده در زمین های آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در بین مردم در حال خرید و فروش است و سوال ما از مسئولان نیز موضوعات بیان شده است ولی هیچ کسی جوابگو نیست.

عضو شورای اسلامی سبزوار اضافه کرد: مدتی است درب جداگانه ای کنار این خانه ها برای ورود و خروج به جاده طبس از این شهرک مسکونی توسط مسئولان دانشگاه نصب شده است که غیر قانونی است و مسئولان مربوطه باید رسیدگی کنند.

تصاحب زمین های بیت المال در سبزوار به نام آموزش به کام ویژه خوران! - دانشگاه حکیم سبزواری - علی اکبر ملکی - بصیرت خوشاب

امانتی که برای توسعه علمی آینده سبزوار بود فدای رفاه برخی ویژه خواران شد !

این عضو شورای اسلامی سبزوار با انتقاد از ساخت و سازی های غیر قانونی به نام اشخاص در این دانشگاه و کوته بینی برخی از هیات امنای دانشگاه با فدا کردن توسعه علمی آینده شهر برای رفاه چند نفر اضافه کرد: به جای ساخت منزل مسکونی شخصی در زمین های ملی و اموزشی بهتر بود دانشکده های آموزشی مختلف سبزوار را تجمیع و به این دانشگاه منتقل می کردند.

آرمین ادامه داد: با ورود دادگستری سبزوار به این موضوع و تعطیلی پروژه با حکم قضایی مسئولان دانشگاه فرصتی خواسته اند تا بتوانند از هیات وزیران در دولت اقای رییسی مصوبه های قانونی را برای تصاحب زمین های بیت المال تا پایان سال بگیرند و باید منتظر بمانیم آیا دولت آقای رییسی چنین مجوزی را به نفع اشخاص با تضییع حقوق دیگران صادر خواهد کرد؟

در همین رابطه به سراغ یکی دیگر از افراد مطلع می رویم.
حمزه ای با بیان اینکه زمین های دانشگاه به عنوان امانتی در دست نسل امروز بوده که برای توسعه علمی آینده دانشگاه های کشور در نظر گرفته شده و با این ویژه خواری در سبزوار، توسعه علمی آینده دانشگاه با کمبود زمین از بین می رود.

وی با اظهار اینکه زمین‌های خالی دانشگاه حکیم بنا به گفته وزیر علوم برای نسل های آینده کشور و برای توسعه علمی و دانش در نظر گرفته شده است افزود: دانشگاه چهار دیواری شخصی و ملک شخصی نیست که هر گونه بخواهیم عمل کنیم و هر رفتاری دوست داشتیم انجام دهیم.

وی افزود: دولت آقای رییسی با برخورد قاطع مانع تصاحب سواحل دریا به نفع برخی اشخاص و دولتی ها شد آیا مسئولان دولتی نمی توانند مانع تصاحب زمین های بیت المال و مانع نابودی توسعه علمی برای آیندگان توسط اشخاص در سبزوار شوند؟


وی در پاسخ به اینکه چگونه ساخت و سازهای غیرقانونی در محدوده دانشگاهی به نام اشخاص بدون هماهنگی با ادارات و نهادهای مربوطه برای دریافت امیتاز آب و برق انجام شده گفت: این را باید از مسئولان مربوطه بپرسید.

دریافت امتیاز آب از استان

بعد از هماهنگی با روابط عمومی آبفای استان برای دریافت نحوه امتیاز آب این شهرک مسکونی به سراغ مسئولان آبفای سبزوار می رویم.

صفی آبادی، مسئول روابط عمومی آبفای سبزوار در پاسخ به چگونگی دریافت امتیاز آب در دانشگاه حکیم سبزواری برای شهرک سازی به نفع اشخاص گفت: امتیازآب این شهرک مسکونی حدود یک دهه قبل از طریق مسئولان استانی در مشهد به صورت کلی اخذ شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 80 امتیاز آب خریداری شده در حال حاضر با نصب کنتور در این شهرک مسکونی در دانشگاه حکیم در حال بهره برداری و قرایت کنتور هستند، افزود: مطابق همان قرار داد منعقده برخی از کنتورهای آب در سال 97 برای برخی از واحدها نصب شده اند و احتمال دارد 200 تا 300 اشتراک آب برای این مجموعه از استان خریداری کرده باشند و به تدریج با تکمیل شدن خانه های مسکونی کنتورهای آب جدید نصب شوند.

فروش 350 امتیاز و انشعاب برق

برای یافتن چگونگی دریافت امتیاز برق برای این شهرک مسکونی در زمین های بیت المال به سراغ روابط عمومی شرکت توزیع برق خراسان رضوی می رویم.

آزیز، در گفتگو با خبرنگار ما با اظهار اینکه تمام مجوزهای فروش امتیاز برق واحد های مسکونی ساخته شده در زمین های آموزشی دانشگاه حکیم قانونی بوده است، گفت: شرکت توزیع برق هیچ گونه امتیاز برقی بدون مجوز صادر نکرده است.
وی در پاسخ به تعداد انشعابات واگذار شده در این شهرک مسکونی اضافه کرد: تا کنون حدود 350 امتیاز برق توسط مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری برای خانه های ساخته شده خریداری شده است.


در ادامه به سراغ افراد مطلع از پرونده های شهرداری و افراد مطلع دیگر در سبزوار می رویم.

برقرسانی میلیاردی با هزینه شخصی!

در همین رابطه یکی از افرادی که در پروژه های برقی این شهرک مسکونی حضور داشته و مدتی در آن مشغول کار بوده در رابطه با برق رسانی به این شهرک مسکونی در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: “در این شهرک مسکونی حدود 10 ترانس برق و چندین کیلومتر سیم کشی برق انجام شده است که در زمان کار به ما می گفتند هزینه های انجام شده توسط مالکین شخصی در حال پرداخت است.”
وی با اشاره به اینکه چند صد دستگاه خانه در این شهرک مسکونی در حال ساخت است، افزود: هنوز برق خانه ها وصل نشده است.

دریافت پروانه ساختمانی به نام هیات امنای دانشگاه

یک منبع آگاه در زمینه ساخت و سازهای مسکونی در زمین های آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به پروانه های صادر شده از طرف شهرداری ناحیه 2 سبزوار به خبرنگار ما گفت: برای ساخت و ساز از نیمه دوم سال 94 به بعد به نام ” هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری با حفظ کاربری آموزشی (مشاعی) ” پروانه های ساختمانی با مهلت یک ساله ساخت صادر شده است و احتمالا با ارایه این پروانه های ساختمانی امتیاز آب و برق از ادارات دولتی گرفته شده است.

وی اضافه کرد: مطابق قانون این زمین ها و پروانه های ساختمانی در مالکیت هیات امنای دانشگاه بوده و پروانه های ساختمانی در ان زمان به نام منازل سازمانی از شهرداری دریافت شده و در تصرف افراد شخصی نبوده است اگر در ادامه به افراد غیر و اشخاص شخصی واگذار شده باید با متخلفین برخورد شود.

احضار شهردار سبزوار به دادگاه
در همین رابطه رجب زاده ، شهردار سبزوار در پاسخ به چرایی صدور پروانه های ساختمانی مسکونی در زمین های آموزشی دانشگاه به بصیرت خوشاب گفت: پروانه های ساختمانی به نام هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری با حفظ کاربری آموزشی صادر شده و در رابطه با تخلفات برخی افراد در ساخت این منازل شهردار وقت سبزوار به دادگاه احضار و تبرعه شده است.

نیازمند برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفین و پاکسازی لکه ننگ از پیشانی سبزوار

آنچه به خوبی روشن و واضح است صدور مجوزهای اولیه برای ساخت و ساز های مسکونی به نام هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان منزل سازمانی با حفظ کاربری آموزشی صادر شده و هیچ کسی حق واگذاری اموال بیت المال به شخص را ندارد و دادگستری و دادستان سبزوار اگر چه به این موضوع ورود کرده و اقدامات بسیار خوبی در سبزوار تا کنون داشته است ولی باید با قاطعیت جلو تخلفات آشکار گرفته شود و با مسئولان خاطی احتمالی برخورد کنند. تا این لکه ننگ از پیشانی سبزوار پاک شود و کسی به خودش اجازه تصاحب زمین های بیت المال را ندهد.

نکته بعد اینکه در حالی که خانه سالمندان در سبزوار اجاره ای است و در بحث آسیب های اجتماعی سبزوار نیازمند احداث کمپ های ترک اعتیاد است و برخی از ادارات دولتی فاقد زمین هستند کوته بینی برخی از مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری با ویژه خواری برخی از افراد باعث شده است تا احداث پارک علم و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری که به گفته رییس دانشگاه در نشست خبری با اصحاب رسانه نیازمند 50 هکتار زمین است با کمبود زمین مواجه شود و در حال حاضر برای شروع احداث پردیس علم و فناوری 10 هکتار زمین در کنار این مجتمع مسکونی اختصاص دهند.

نکته آخر اینکه اگر هدف ساخت منزل سازمانی برای اساتید دانشگاهی بوده چرا یک صد دستگاه بیشتر ساخته شده و مسئولان دانشگاه پاسخ دهند به چه کسانی این خانه ها واگذار شده و به غیر از منازل جدید واقع در ضلع شمالی دانشگاه حکیم سبزواری که درب جداگانه برای ورود از سمت جاده طبس بازگشایی شده است منازل سازمانی قبلی واقع در ضلع جنوبی دانشگاه حکیم سبزواری که برخی از اساتید دانشگاهی در حال حاضر ساکن هستند مربوط به کدام دانشگاه است و ادعای ساخت منازل جدید با کدام توجیه و عقل و منطق انجام شده است؟

1 thought on “تصاحب زمین های بیت المال در سبزوار به نام آموزش به کام ویژه خواران!

  1. با سلام ودرود .به شما عزیزان
    درمورد دانشگاه حکیم سبزواری مطلب نوشته بودید . لازم است بدانید اعاده ۳۷ هکتار زنین ویلا سازی شده توسط استادان ویلاساز به دولت و دانشگاه حکیم ، توسط شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی در بند ۷ هشتادمین جلسه تصویب و عملی شده است . لطفا به مردم شریف سبزوار اطلاع رسانی بفرمایید که امر به معروف و نهی ازمنکر در دانشگاه حکیم سبزواری روی استادان ویلا ساز اجرایی شد. با تشکر ویژه از دستگاه قضایی سبزوار و استان خراسان رضوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *