طراحي سيستم حفاظت کاتديك

 

حفاظت کاتدي بوسيله جريان اعمالي:

فاکتو رهاي مورد نظر جهت طراحي سيستم حفاظت کاتديك:

رابطه مقاومت ، جريان و پتانسيل با يکديگر:

اندازه گيري پتانسيل و شدت جريان:

حفاظت كاتدي خطوط لوله اندازه گيري مقاومت زمين :