آمار تفصیلی تولید برق 1391-کتاب اندروید3

آمار تفصیلی تولید برق 1391-کتاب موبایلی اندروید(3)

 

ویژه گوشی های دارای سیستم عامل اندروید و تبلت

آمار تفصیلی صنعت برق ایران-تولید-esabzevar.irفصل اول :
پیشگفتار ............................................................................................................. 1 ·
خلاصه وضعیت صنعت برق......................................................................................... 3 ·
خلاصه وضعیت بخش تولید صنعت برق......................................................................... 4 ·
مقایسه آماري شرکت هاي برق منطقه اي درسال هاي 1391 ·1390
تولید و تبادل انرژي شرکت هاي برق منطقه اي در سال 1391 در ساعت پیک بار شبکه سراسري.... 13 ·
 خلاصه وضعیت صنعت برق به تفکیک استانی درپایان سال 1391 ·
فصل دوم : r
قدرت نصب شده وتولید نیروگاه هاي کشور.


فصل اول : r
پیشگفتار ............................................................................................................. 1 ·
خلاصه وضعیت صنعت برق......................................................................................... 3 ·
خلاصه وضعیت بخش تولید صنعت برق......................................................................... 4 ·
6 ...........................................1390 – مقایسه آماري شرکت هاي برق منطقه اي درسال هاي 1391 ·
تولید و تبادل انرژي شرکت هاي برق منطقه اي در سال 1391 در ساعت پیک بار شبکه سراسري................ 13 ·
14 ................................................................ خلاصه وضعیت صنعت برق به تفکیک استانی درپایان سال 1391 ·
فصل دوم : r
قدرت نصب شده وتولید نیروگاه هاي کشور.................................................................................................. 17 ·
برنامه زمانبندي راه اندازي نیروگاه هاي کشور به تفکیک نیروگاه ، نوع نیروگاه و مالکیت ..................................... 105 r
106 ............. پیش بینی انرژي تولیدي، سوخت مصرفی و هزینه هاي آن در نیروگاههاي کشور در بودجه سال 1392 r
فصل سوم : r
نیروي انسانی شرکت هاي مدیریت تولید و نیروگاه هاي برقابی..................................................................... 111 ·
اطلاعات عمومی شرکت هاي مدیریت تولید..................................................................................................... 133 r
اطلاعات عمومی نیروگاه ها خصوصی و صنایع بزرگ ......................................................................................... 139 r
تعاریف .......................................................................................................................................................... 140 r
نمایه ............................................................................................................................................................

 

 

دانلود کتاب موبایلی اندروید-

آمار تفصیلی صنعت برق ایران 1391

 

دانلود از لینک کمکی

 

الکترونیک سبزوار

www.esabzevar.ir

ارسال شده در یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲:۲۵ بعد از ظهر توسط shaghayegh