سوختگي هاي الکتريکي(برق گرفتگی ) - بخش دوم

مراقبت از مصدوم

مراحل مراقبتهاي اورژانس

  • مطمئن شويد که خود و مصدوم در يک منطقه بي خطر قرار داريد .
  • براي مصدوم يک راه هوايي مطمئن برقرار کنيد و اگر لازم است ( در موارد ايست قلبي - تنفسي ) عمليات احياي قلبي - تنفسي مقدماتي را شروع کنيد .
  • در صورت وجود ضايعات نخاعي و ستون فقرات ، آسيب هاي سر و شکستگي شديد ، مراقبتهاي اوليه مربوط به آنها را انجام دهيد .
  • سوختگي هاي الکتريکي را ارزيابي کنيد.
  • در جستجوي حداقل دو محل سوختگي خارج باشيد : يکي محل تماس با منبع انرژي الکتريکي و ديگري محل تماس با زمين .
  • محل هاي سوختگي را سرد کنيد .