در فیلم زیر واقعا ببینید ایمنی دکل بندان کجاست؟و در عمل چقدر با ایمنی فاصله داریم.اموزش خط گرم -الکترونیک سبزوار-فیلم برق-esabzevar.ir

 

اگر اتفاقی برای این افراد که امروز خوشحالند بیافتد چه کسی مقصر ؟