آزمون کمهای اولیه و امداد

 

 

مزایا:

آزمون خودارزیابی افراد از مطالب خوانده شده

قابل دسترسی سریع و کاربری ساده

تعداد سوالات 22 و رندم هر امتحان 5