استخدام فارغ التحصیلان ممتاز و نخبه در وزارت نیرو

شرایط استخدام بدون آزمون وزارت نیرو ویژه فارغ التحصیلان ممتاز و نخبه در شرکت های وابسته به این وزارتخانه اعلام شد. پذیرش ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و طی مراحل معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح انجام می گیرد. بیش از 400 نفر از این طریق استخدام می شوند.


مهندس مهاجری معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو قبلا در خصوص استخدام ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﻣﻤﺘـﺎز در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو گفته بود: تکليف شده حدود 400 تا 500 نفر از داوطلبان ممتاز کارشناسي ارشد 10 دانشگاه برتر کشور با توجه به نياز شرکت ها بدون آزمون جذب شوند.

 
آزمون استخدامی وزارت نیرو برای بقیه در تاریخ 22 اردیبهشت ماه برگزار شد و حالا نیز شرایط استخدام بدون آزمون ویژه داوطلبان ممتاز منتشر شده است.

 

در اطلاعیه صادر شده آمده است پذیرش ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و طی مراحل معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح انجام می گیرد.
شرايط اختصاصي استخدام به شرح زیر است:
  • متقاضیان می بایست داراي مدرک تحصیلی كارشناسی ارشد در رشته هاي تحصیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
  • متقاضیان می بایست فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در یکی از دانشگاههاي برتر کشور (دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید بهشتی) باشند.
  • متقاضیام می بایست داراي رتبه اول و یا دوم مقطع كارشناسی ارشد در رشته هاي تحصیلی مندرج در جداول نیازهاي استخدامی باشد.
  • متقاضیام می بایست بومی استان موردنظر براي استخدام باشد.
  • حداكثر سن متقاضیان 32 سال تمام  متولدین پس از تاریخ 1 / 3 / 1364می باشد.
  • حداقل سن متقاضیان 20 سال تمام متولدین قبل از تاریخ 1 / 3 / 1376 می باشد.
 در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺪﻣﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻧﯿﺎز ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮي در رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
برای مشاهده شرایط و ضوابط کامل استخدام بدون آزمون وزارت نیرو فایل زیر را دانلود و مشاهده نمایید.شرایط استخدام برای شرکت های حوزه صنعت برق هم مانند شرکت های بخش آب و فاضلاب است و به زودی ظرفیت های هر شرکت اعلام می شود.
 
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﯿﺮو، در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ، ﺗﻌـﺪاد  271 ﻧﻔـﺮ از ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﻣﻤﺘـﺎز  داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.منبع: برق نیوز