83-آشنایی با وسائل حفاظتی و کنترل خانگی(سازمان نظام مهندسی ...)

 

آشنایی با وسائل حفاظتی و کنترل خانگی(سازمان نظام مهندسی ...) -آشنایی با وسائل حفاظتی و کنترل خانگی(سازمان نظام مهندسی ...) همراه با آموزش تصویری و عکس های رنگی   کلید های آشکار ساز و قطع کننده جرقه AFCI معرفی و نحوه عملکرد نعیین عملکرد و فرمان  قطع کلید خطای جرقه زنی   معرفی و نحوه عملکرد کلید حفاظتی جریان باقیمانده RCD کلید ایمنی جریان نشتی کلید های حفاظتی با تاخیر کوتاه در قطع حفاظت در برابر آتش سوزی و...  

 

 

    

توضیحات بیشتر - دانلود