طنز/ قبض برقم رفته بالا، چه کنم؟!

قبض برقم رفته بالا ای طبیب/برده جانم برلبم آن نا نجیب/مثل قبض برق جلادی که دید/جسم و جانم را بلرزاند چو بید/ در زمستان گاز ما بالا رود/فصل گرما برقمان افزون شود

رفت پیری لاغر اندام و غمين

نزد دکتر با هزار آه حزین

گفت با دكتر كه مردم اي طبيب

چونكه دردم هست بسيار و مهيب

روحم از جسم وتنم بیرون شده

دیده هایم پر زاشک وخون شدهگفت دکتر اندکی آرام گیر

آن زبانت راکمی درکام گیر

درد خود را یک به یک تشريح کن

تا مداوایت کنم از بیخ وبن

قند وچربی تو بالا رفته است

يا كه قلبت دست و پايت را ببست؟

اوره ي تو ناگهان افزون شده

یا فشارت قاتلی مجنون شده؟

 

گفت او دردم از اينها بدتراست

گيج هستم مثل آدمهاي مست

قبض برقم رفته بالا ای طبیب

برده جانم برلبم آن نا نجیب

مثل قبض برق جلادی که دید

جسم و جانم را بلرزاند چو بید

در زمستان گاز ما بالا رود

فصل گرما برقمان افزون شود

دیگر ایام خوشیها شد تمام

باد کولر، روشنیهای مدام

یا بباید ساخت با هرم هوا

یا بگیرد جانمان را برق ما

 


 مصطفی صادقی