نرم افزار اندروید فرمول های ریاضی مهندسی کارشناسی ارشد

این برنامه شامل تمام نکات تستی

  وروشهای مفهومی ریاضیات مهندسی میباشد

که جهت آمادگی برای کنکور ارشد طراحی شده است.


 


 

فصل اول : سری فوریه -انتگرال فوریه-تبدیل فوریه

فصل 2 : اعداد مختلط -نگاشت -تحلیل(روش های محاسبه حد در توابع مختلط-پیوستگی توابع تحلیلی کوشی ریمان -مشتق توابع تحلیلی و...)

فصل سوم : در حال حاضر فعال نیست

دانلود DOWNLOAD

الکترونیک سبزوار

esabzevar.ir